Μετακινηθείτε προς τα κάτω

Π 7-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Π (2930)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

πάβλοβα (23)πάγιους (10)πάγκακα (12)πάγκακε (12)πάγκακη (12)πάγκακο (12)πάγκαλα (13)πάγκαλε (13)πάγκαλη (13)πάγκαλο (13)πάγκους (11)πάγουρε (12)πάγουρο (12)πάγωναν (12)πάγωνες (11)πάγωσαν (12)πάγωσες (11)πάθαινα (16)πάθαινε (16)πάθησής (14)πάθησης (15)πάθησις (15)πάθουμε (19)πάθουνε (17)πάκουλα (11)πάκτωμα (12)πάκτωνα (10)πάκτωνε (10)πάκτωσα (10)πάκτωσε (10)πάκτωση (10)πάλευαν (10)πάλευες (9)πάλεψαν (18)πάλεψες (17)πάλιωμα (13)πάλιωνα (11)πάλιωνε (11)πάλιωσα (11)πάλιωσε (11)πάλλαμε (13)πάλλανε (11)πάλλατε (11)πάλλεις (10)πάλλετε (11)πάλλομε (13)πάλλουν (12)πάλουμε (12)πάλουνε (10)πάμισος (8)πάμφωτα (18)πάμφωτε (18)πάμφωτη (18)πάμφωτο (18)πάναγνα (10)πάναγνε (10)πάναγνη (10)πάναγνο (10)πάνδηλα (12)πάνδηλε (12)πάνδηλη (12)πάνδηλο (12)πάνδημα (12)πάνδημε (12)πάνδημη (12)πάνδημο (12)πάνθεον (16)πάνθηρα (17)πάνιασε (7)πάνινες (6)πάνινης (6)πάνινοι (7)πάνινος (6)πάνινου (8)πάνινων (9)πάνοπλα (10)πάνοπλε (10)πάνοπλη (10)πάνοπλο (10)πάνορμο (10)πάνσοφα (14)πάνσοφε (14)πάνσοφη (14)πάνσοφο (14)πάντοβα (14)πάντοτε (7)πάξαμος (17)πάουλου (11)πάπισσα (8)πάπλωμα (14)πάππους (9)πάπρικα (10)πάπυροι (10)πάπυρος (9)πάπυρου (11)πάραυτα (9)πάργιος (10)πάρεδρε (12)πάρεδρο (12)πάρελθε (19)πάρεργα (12)πάρεργε (12)πάρεργη (12)πάρεργο (12)πάρεσης (7)πάρεσις (7)πάρθηκα (18)πάρθηκε (18)πάρθιον (17)πάρθιος (16)πάριους (8)πάρκαρα (10)πάρκαρε (10)πάρλαρε (11)πάρνηθα (17)πάροδες (10)πάροδοι (11)πάροδος (10)πάροδός (9)πάροικε (9)πάροικο (9)πάρουμε (11)πάρουνε (9)πάρσιμο (10)πάρωρες (10)πάρωρης (10)πάρωροι (11)πάρωρος (10)πάρωρου (12)πάρωρων (13)πάσαραν (8)πάσαρες (7)πάσκιζα (17)πάσκιζε (17)πάσκισα (8)πάσκισε (8)πάσσαλε (9)πάσσαλο (9)πάστορα (8)πάστρας (7)πάστωμα (11)πάστωνα (9)πάστωνε (9)πάστωσα (9)πάστωσε (9)πάσχαμε (16)πάσχανε (14)πάσχατε (14)πάσχεις (13)πάσχετε (14)πάσχιζα (23)πάσχιζε (23)πάσχισα (14)πάσχισε (14)πάσχομε (16)πάσχουν (15)πάταγαν (10)πάταγες (9)πάταγοι (10)πάταγος (9)πάταγου (11)πάταγων (12)πάταξαν (16)πάταξες (15)πάταξης (15)πάταξις (15)πάτασσα (7)πάτασσε (7)πάτερου (9)πάτερων (10)πάτησαν (7)πάτησες (6)πάτμιος (8)πάτριας (7)πάτριες (7)πάτριοι (8)πάτριος (7)πάτριου (9)πάτριων (10)πάτρωνά (9)πάτρωνα (10)πάτσιζα (16)πάτσιζε (16)πάτσισα (7)πάτσισε (7)πάτωναν (9)πάτωνες (8)πάτωσαν (9)πάτωσες (8)πάφιλας (15)πάφιλες (15)πάφλαζε (25)πάφλασα (16)πάχαινα (14)πάχαινε (14)πάχτωμα (18)πάχτωνα (16)πάχτωνε (16)πάχτωσα (16)πάχτωσε (16)πάχτωση (16)πάχυναν (15)πάχυνες (14)πάχυνση (15)πάψουμε (19)πάψουνε (17)πέδησης (9)πέδησις (9)πέδικλα (13)πέδικλο (13)πέδιλον (12)πέδιλου (13)πέδιλων (14)πέθαινα (16)πέθαινε (16)πέθαναν (16)πέθανες (15)πέιτζετ (16)πέκινπα (9)πέλαγος (11)πέλεκας (9)πέλεκες (9)πέλεκυς (10)πέλματά (10)πέλματα (11)πέλοπας (9)πέμπουν (11)πέμπτες (9)πέμπτης (9)πέμπτοι (10)πέμπτον (10)πέμπτος (9)πέμπτου (11)πέμπτων (12)πέμψουν (19)πέναλτι (9)πένεσαι (7)πένεστε (7)πένεται (7)πένθησα (16)πένθησε (16)πένθιμα (18)πένθιμε (18)πένθιμη (18)πένθιμο (18)πένθους (16)πένομαι (9)πέντολο (9)πέντρου (9)πέπαρντ (9)πέπλους (10)πέραμος (9)πέρασαν (8)πέρασες (7)πέρασης (7)πέρασις (7)πέρασμά (9)πέρασμα (10)πέρατος (7)πέργαμο (13)πέργολα (13)πέρδικα (12)πέρκινς (8)πέρναγα (11)πέρναγε (11)πέρσιος (7)πέσουμε (10)πέσουνε (8)πέταγαν (10)πέταγες (9)πέταγμά (11)πέταγμα (12)πέταλον (9)πέταλου (10)πέταξαν (16)πέταξες (15)πέτασοι (7)πέτασος (6)πέτεσαι (7)πέτεστε (7)πέτεται (7)πέτομαι (9)πέτρινα (8)πέτρινε (8)πέτρινη (8)πέτρινο (8)πέτρωμα (12)πέτρωνα (10)πέτρωνε (10)πέτρωσα (10)πέτρωσε (10)πέτσικα (8)πέτσικε (8)πέτσικη (8)πέτσικο (8)πέτσινα (7)πέτσινε (7)πέτσινη (7)πέτσινο (7)πέτσωμα (11)πέτσωνα (9)πέτσωνε (9)πέτσωσα (9)πέτσωσε (9)πέτυχαν (15)πέτυχες (14)πέφταμε (16)πέφτανε (14)πέφτατε (14)πέφτεις (13)πέφτετε (14)πέφτομε (16)πέφτουν (15)πήγαζαν (19)πήγαζες (18)πήγαινέ (9)πήγαινα (10)πήγαινε (10)πήγασαν (10)πήγασες (9)πήγασος (9)πήγματα (12)πήδαγαν (13)πήδαγες (12)πήδηξαν (19)πήδηξες (18)πήδησαν (10)πήδησες (9)πήληκες (9)πήλινες (8)πήλινης (8)πήλινοι (9)πήλινος (8)πήλινου (10)πήλινων (11)πήχτρας (14)πήχτρες (14)πίβουλα (17)πίβουλε (17)πίβουλη (17)πίβουλο (17)πίδακας (10)πίδακες (10)πίεστρο (8)πίθηκας (16)πίθηκοι (17)πίθηκος (16)πίκαραν (9)πίκαρες (8)πίκραμα (11)πίκρανα (9)πίκρανε (9)πίκριζα (18)πίκριζε (18)πίκρισα (9)πίκρισε (9)πίλινγκ (13)πίνακάς (6)πίνακές (6)πίνακας (7)πίνακες (7)πίνδαρο (11)πίνεσαι (7)πίνεται (7)πίνουμε (10)πίνουνε (8)πίπιζαν (17)πίπιζας (16)πίπιζες (16)πίπισαν (8)πίπισες (7)πίπτουν (9)πίσαυρο (9)πίσσωμα (11)πίσσωνα (9)πίσσωνε (9)πίσσωσα (9)πίσσωσε (9)πίσσωση (9)πίστεις (6)πίστευα (8)πίστευε (8)πίστεψέ (15)πίστεψα (16)πίστεψε (16)πίστεων (9)πίστεως (8)πίστεώς (5)πίστωνα (9)πίστωνε (9)πίστωσα (9)πίστωσε (9)πίστωση (9)πίτουρα (9)πίτουρο (9)πίτσικα (8)πίτσικε (8)πίτσικη (8)πίτσικο (8)πίφερου (16)πίφερων (17)παΐσιος (6)παίγνια (10)παίγνιο (10)παίδαρε (11)παίδαρο (11)παίδεμα (12)παίδευα (11)παίδευε (11)παίδεψα (19)παίδεψε (19)παίδεψη (19)παίζαμε (18)παίζανε (16)παίζατε (16)παίζεις (15)παίζετε (16)παίζομε (18)παίζουν (17)παίκτες (7)παίκτης (7)παίναγα (10)παίναγε (10)παίνεμα (9)παίνεσα (7)παίνεσε (7)παίνευα (8)παίνευε (8)παίνεψα (16)παίνεψε (16)παίξαμε (18)παίξανε (16)παίξατε (16)παίξεις (15)παίξετε (16)παίξιμο (18)παίξιμό (17)παίξομε (18)παίξουν (17)παίονες (6)παίρναν (8)παίρνει (8)παίσαμε (9)παίσατε (7)παίσεις (6)παίσετε (7)παίσουν (8)παίχτες (13)παίχτης (13)παίχτρα (15)παγάκια (11)παγάνας (9)παγάνες (9)παγίδας (12)παγίδες (12)παγίδια (13)παγίδων (15)παγίωνα (12)παγίωνε (12)παγίωσή (11)παγίωσα (12)παγίωσε (12)παγίωση (12)παγανιά (10)παγανού (10)παγανών (10)παγασές (9)παγγαίο (13)παγερές (10)παγερής (10)παγεροί (11)παγερού (11)παγερός (10)παγερών (11)παγετοί (10)παγετού (10)παγετός (9)παγετών (10)παγιωθώ (21)παγιώνω (12)παγιώσω (12)παγκάκι (12)παγκάρι (12)παγούρι (11)παγωνιά (12)παγωτού (12)παγωτόν (12)παγωτών (12)παγόδας (12)παγόδες (12)παγόνια (10)παγώνας (9)παγώνει (10)παγώσει (10)παγώστε (10)παζάρια (17)παθαίνω (18)παθούσα (16)παθόντα (16)παιάνας (6)παιάνες (6)παιάνων (9)παιανία (7)παιδάκι (11)παιδέψω (21)παιδεία (10)παιδεμέ (12)παιδεμό (12)παιδεύω (12)παιδιάς (9)παιδικά (11)παιδικέ (11)παιδική (11)παιδικό (11)παιδιού (10)παιδιών (10)παιδωμή (14)παικτών (8)παινέσω (9)παινέψω (18)παινεύω (9)παινούν (7)παιονία (7)παιχθεί (23)παιχτεί (14)παιχτών (14)παιόνων (9)πακέτου (9)πακέτων (10)πακτωλέ (12)πακτωλό (12)πακτώνω (10)πακτώσω (10)παλάβρα (17)παλάγκα (13)παλάγκο (13)παλάμες (10)παλάμης (10)παλάντε (9)παλάσκα (10)παλάτια (9)παλάτιο (9)παλέρμο (12)παλέτας (8)παλέτες (8)παλέψει (18)παλέψτε (18)παλαβές (15)παλαβής (15)παλαβοί (16)παλαβού (16)παλαβός (15)παλαβών (16)παλαιάς (8)παλαιές (8)παλαιοί (9)παλαιού (9)παλαιόν (9)παλαιός (8)παλαιών (9)παλαμάς (10)παλαμών (11)παλετών (9)παλεύει (9)παλικίρ (11)παλιούς (8)παλιώνω (11)παλιώσω (11)παλλάδα (14)παλλήνη (11)παλλακή (12)παλμίρο (12)παλμικά (12)παλμικέ (12)παλμική (12)παλμικό (12)παλμούς (10)παλμύρα (12)παλμώδη (14)παλομάρ (12)παλούκι (10)παμφάγα (19)παμφάγε (19)παμφάγο (19)πανάγια (10)πανάγιε (10)πανάγιο (10)πανάγος (9)πανάδας (9)πανάδες (9)πανάδων (12)πανάκια (8)πανάξια (16)πανάξιε (16)πανάξιο (16)πανέρια (8)πανέρμα (10)πανέρμε (10)πανέρμη (10)πανέρμο (10)πανίδας (9)πανίδες (9)πανίδης (9)πανίδων (12)πανίερα (8)πανίερε (8)πανίερη (8)πανίερο (8)παναγής (9)παναγία (10)παναγιά (10)παναμάς (8)πανδίων (12)πανδώρα (11)πανεριά (8)πανθέου (17)πανθέων (18)πανιάζω (18)πανικοί (8)πανικού (8)πανικός (7)πανικών (8)πανσιόν (7)παντέχω (16)παντελή (9)παντοία (7)παντοίε (7)παντοίο (7)παντοχή (14)πανόπης (7)πανόσια (7)πανόσιε (7)πανόσιο (7)πανώλες (8)πανώλης (8)πανώρια (8)πανώριε (8)πανώριο (8)παξινού (16)παπάγος (10)παπάγου (12)παπάδες (10)παπάδων (13)παπάκης (8)παπάκια (9)παπάρας (8)παπάρες (8)παπάφης (14)παπίσια (8)παπίσιε (8)παπίσιο (8)παπαδιά (11)παπατζή (17)παπεέτε (8)παπικές (8)παπικής (8)παπικοί (9)παπικού (9)παπικός (8)παπικών (9)παπισμέ (10)παπισμό (10)παπιστή (8)παππούς (8)παπόρια (9)παπύρου (10)παπύρων (11)παράγει (11)παράγκα (12)παράγων (13)παράδες (10)παράδων (13)παράλια (10)παράλιε (10)παράλιο (10)παράξει (17)παράπια (9)παράσχο (15)παράσχω (17)παράτας (7)παράτες (7)παράωρα (11)παρέβην (15)παρέκει (9)παρέλκω (13)παρέλυε (11)παρέστη (8)παρέσχε (15)παρέχει (15)παρέχον (15)παρέχων (17)παρήγαν (11)παρήκοα (9)παρήκοε (9)παρήκοη (9)παρήκοο (9)παρήλθα (19)παρήλθε (19)παρήλια (10)παρήλιε (10)παρήλιο (10)παρήχθη (24)παρίδης (10)παρίσια (8)παραέξω (19)παραέχω (17)παραβάν (15)παραβεί (15)παραγιέ (11)παραγιό (11)παραινώ (8)παραιτώ (8)παρακεί (9)παρακμή (11)παρακοή (9)παραλές (9)παραλέω (12)παραλής (9)παραλία (10)παραλού (10)παραλύω (12)παρανοώ (8)παραστώ (8)παρατάν (8)παρατάς (7)παρατάω (10)παραχθώ (24)παρδαλά (13)παρδαλέ (13)παρδαλή (13)παρδαλό (13)παρείχα (15)παρείχε (15)παρειάς (7)παρειές (7)παρειών (8)παρθένα (17)παρθένε (17)παρθένη (17)παρθένο (17)παρθείς (16)παρθικά (18)παρθικέ (18)παρθική (18)παρθικό (18)παρθούν (17)παριανά (8)παριανέ (8)παριανή (8)παριανό (8)παριστά (8)παριστώ (8)παρκάρω (12)παρκέτα (9)παρκέτο (9)παρλάρω (13)παρμάρα (11)παρμένα (10)παρμένε (10)παρμένη (10)παρμένο (10)παροικώ (9)παρορμώ (11)παροχέα (15)παροχές (14)παροχής (14)παροχών (15)παρούσα (8)παρτάκι (9)παρτάλι (10)παρτέρι (9)παρτίδα (11)παρτσάς (7)παρυφές (15)παρυφής (15)παρυφών (16)παρωδία (13)παρωδεί (13)παρωθεί (19)παρόδια (11)παρόδιε (11)παρόδιο (11)παρόδου (12)παρόδων (13)παρόντα (8)πασάδες (9)πασάδων (12)πασάρει (8)πασιφάη (14)πασκάζω (19)πασκίζω (19)πασκίσω (10)πασούμι (9)πασπάλι (10)παστάδα (10)παστέλι (9)παστούς (6)παστωθώ (18)παστώνω (9)παστώσω (9)πασχάζω (25)πασχάλη (16)πασχίζω (25)πασχίσω (16)πατάκης (7)πατάκια (8)πατάξει (16)πατάξου (17)πατάξτε (16)πατάρια (8)πατάσσω (9)πατάτας (6)πατάτες (6)πατέντα (7)πατέρας (7)πατέρες (7)πατέρων (10)πατήθρα (17)πατήσει (7)πατήσια (7)πατήσου (8)πατήστε (7)πατίκια (8)πατίλης (8)πατίνια (7)πατατιά (7)πατατών (7)παταχτώ (14)πατείτε (7)πατερμά (10)πατηθεί (16)πατησιά (7)πατητές (6)πατητής (6)πατητοί (7)πατητού (7)πατητός (6)πατητών (7)πατινάζ (16)πατούμε (9)πατούνα (7)πατούνε (7)πατούρα (8)πατούσα (7)πατούσε (7)πατούχα (14)πατρέων (10)πατρίδα (11)πατρίων (10)πατρεύς (7)πατρικά (9)πατρικέ (9)πατρική (9)πατρικό (9)πατρινά (8)πατρινέ (8)πατρινή (8)πατρινό (8)πατριοί (8)πατριού (8)πατριός (7)πατριών (8)πατρόνα (8)πατρώας (7)πατρώες (7)πατρώοι (8)πατρώος (7)πατρώου (9)πατρώων (10)πατσίζω (18)πατσίνο (7)πατσίσω (9)πατωθεί (18)πατωσιά (9)πατώνει (7)πατώσει (7)πατώσου (8)πατώστε (7)παυλάκη (11)παυλέας (9)παυλίδη (13)παυλίνα (10)παυμένα (10)παυμένε (10)παυμένη (10)παυμένο (10)παυσίας (7)παυτείς (7)παυτούν (8)παυόταν (8)παφίλων (18)παφλάζω (27)παχάκια (15)παχαίνω (16)παχειών (14)παχνιού (14)παχνιών (14)παχουλά (17)παχουλέ (17)παχουλή (17)παχουλό (17)παχτώνω (16)παχτώσω (16)παχυλές (16)παχυλής (16)παχυλοί (17)παχυλού (17)παχυλός (16)παχυλών (17)παχυλώς (16)παχύνει (14)παχύτης (13)παϊδάκι (10)παϊδιού (9)παϊδιών (9)παύεσαι (7)παύεστε (7)παύεται (7)παύθηκε (17)παύομαι (9)παύουμε (10)παύουνε (8)παύσαμε (9)παύσανε (7)παύσατε (7)παύσεις (6)παύσετε (7)παύσεων (9)παύσεως (8)παύσομε (9)παύσουν (8)παύτηκα (8)παύτηκε (8)πείθετε (16)πείθουν (17)πείναγα (10)πείναγε (10)πείνασα (7)πείνασε (7)πείραζα (17)πείραζε (17)πείραμά (9)πείραμα (10)πείραξα (17)πείραξε (17)πείσατε (7)πείσεις (6)πείσετε (7)πείσμων (11)πείσουν (8)πεδιάδα (13)πεδιείς (9)πεδινές (9)πεδινής (9)πεδινοί (10)πεδινού (10)πεδινός (9)πεδινών (10)πεζικές (16)πεζικής (16)πεζικοί (17)πεζικού (17)πεζικός (16)πεζικών (17)πεζούλα (18)πεζούλι (18)πεζούρα (17)πεζότης (15)πεθάναν (16)πεθάνει (16)πεθαίνω (18)πεθαμού (18)πεθαμός (17)πεθεράς (16)πεθερές (16)πεθεροί (17)πεθερού (17)πεθερός (16)πεθερών (17)πεθυμάν (19)πεθυμάς (18)πεθυμάω (21)πεθυμιά (19)πειθούς (15)πεινάει (7)πεινάλα (9)πεινάμε (9)πεινάνε (7)πεινάσω (9)πεινάτε (7)πεινούν (7)πειράζω (19)πειράξω (19)πειραθώ (17)πειραιά (8)πειρατή (8)πεισθεί (16)πειστεί (7)πεκίνου (9)πελάγια (12)πελάγιε (12)πελάγιο (12)πελάγου (13)πελάγρα (13)πελάγων (14)πελάτες (8)πελάτης (8)πελάτου (10)πελέκης (9)πελέκια (10)πελέκων (12)πελαγία (12)πελαγών (12)πελαργέ (13)πελαργό (13)πελασγό (12)πελατών (9)πελεκάν (10)πελεκάς (9)πελεκάω (12)πελελές (10)πελελής (10)πελελοί (11)πελελού (11)πελελός (10)πελελών (11)πελιδνά (12)πελιδνέ (12)πελιδνή (12)πελιδνό (12)πελλήνη (11)πελούζα (18)πελότας (8)πελότες (8)πελώρια (10)πελώριε (10)πελώριο (10)πενάτες (6)πενήντα (7)πενήτων (9)πενζίας (15)πενθήσω (18)πενθείς (15)πενθερά (17)πενθερό (17)πενθεύς (15)πενθούν (16)πενιχρά (15)πενιχρέ (15)πενιχρή (15)πενιχρό (15)πεντάδα (10)πεντάρα (8)πεντάρι (8)πεντέλη (9)πενόταν (7)πεπονιά (8)πεπτικά (9)πεπτικέ (9)πεπτική (9)πεπτικό (9)πεπτόνη (8)πεπόνια (8)περάσαν (8)περάσει (8)περάσου (9)περάστε (8)περάτης (7)περάτων (10)περίνεα (8)περίνεο (8)περίοδο (11)περίοδό (10)περίπου (10)περίφας (14)περαίας (7)περαίνω (10)περασιά (8)περαστά (8)περαστέ (8)περαστή (8)περαστό (8)περαστώ (8)περατής (7)περβάζι (24)περβόλι (17)περγασή (11)περδίκι (12)περεχεί (15)περιάγω (13)περιέχω (17)περιδεή (11)περικλή (11)περιοχή (15)περισπά (9)περισπώ (9)περισσά (8)περισσέ (8)περισσή (8)περισσό (8)περιττά (8)περιττέ (8)περιττή (8)περιττό (8)περιχέω (17)περιωπή (11)περνάει (8)περνάμε (10)περνάνε (8)περνάτε (8)περνούν (8)περονών (8)περουζέ (18)περούκα (9)περούμε (10)περούσα (8)περούσε (8)περούτς (7)περπάτα (9)περπατά (9)περπατώ (9)περσέας (7)περσίας (7)περσίδα (11)περσεύς (7)περσηίς (7)περσικά (9)περσικέ (9)περσική (9)περσικό (9)περσινά (8)περσινέ (8)περσινή (8)περσινό (8)περόνες (7)περόνης (7)πεσέτας (6)πεσέτες (6)πεσετών (7)πεσκάρα (9)πεσκέσι (8)πεσκίρι (9)πεσμένα (9)πεσμένη (9)πεσμένο (9)πεσσούς (6)πεσόντα (7)πετάλια (9)πετάλιο (9)πετάλου (10)πετάλων (11)πετάξαν (16)πετάξει (16)πετάξου (17)πετάξτε (16)πετέχια (14)πεταξιά (16)πεταχτά (14)πεταχτέ (14)πεταχτή (14)πεταχτό (14)πεταχτώ (14)πετεινά (7)πετεινέ (7)πετεινό (7)πετμέζι (18)πετονιά (7)πετούμε (9)πετούνε (7)πετούσα (7)πετούσε (7)πετράδι (11)πετρίτη (8)πετριάς (7)πετριές (7)πετριών (8)πετρωθώ (19)πετρωτά (10)πετρωτέ (10)πετρωτή (10)πετρωτό (10)πετρόλα (10)πετρώδη (11)πετρώνω (10)πετρώσω (10)πετσάκι (8)πετσέτα (7)πετσιού (7)πετσιών (7)πετσωθώ (18)πετσώνω (9)πετσώσω (9)πετόταν (7)πετύχει (14)πευκάκι (10)πευκιάς (8)πευκιού (9)πευκιών (9)πευκώνα (9)πεψίνες (15)πεψίνης (15)πεύκινα (8)πεύκινε (8)πεύκινη (8)πεύκινο (8)πεύκους (8)πηγάδας (12)πηγάδια (13)πηγάζει (19)πηγάσει (10)πηγάστε (10)πηγαίας (9)πηγαίες (9)πηγαίνω (12)πηγαίοι (10)πηγαίος (9)πηγαίου (11)πηγαίων (12)πηγαδάς (12)πηγαιμό (12)πηγεμοί (12)πηγεμού (12)πηγεμός (11)πηγεμών (12)πηγμένο (12)πηγούνι (10)πηδάλια (12)πηδάλιο (12)πηδάσου (11)πηδήξει (19)πηδήξου (20)πηδήξτε (19)πηδήσει (10)πηδήστε (10)πηδηξιά (19)πηδηχτά (17)πηδηχτέ (17)πηδηχτή (17)πηδηχτό (17)πηδηχτώ (17)πηδούμε (12)πηδούνε (10)πηδούσα (10)πηδούσε (10)πηκτίνη (8)πηκτικά (9)πηκτικέ (9)πηκτική (9)πηκτικό (9)πηκτούς (7)πηλήκια (10)πηλήκιο (10)πηλίκον (10)πηλίκου (11)πηλίκων (12)πηλείδη (12)πηλιεύς (8)πηλωδών (14)πηλώδες (11)πηλώδης (11)πηνειού (7)πηνειός (6)πηχάκια (15)πηχτούς (13)πηχυαία (15)πηχυαίε (15)πηχυαίο (15)πιάναμε (9)πιάνανε (7)πιάνατε (7)πιάνεις (6)πιάνετε (7)πιάνομε (9)πιάνουν (8)πιάσαμε (9)πιάσανε (7)πιάσατε (7)πιάσεις (6)πιάσετε (7)πιάσιμο (9)πιάσουν (8)πιάστρα (8)πιάστρο (8)πιάτσας (6)πιάτσες (6)πιέζαμε (18)πιέζανε (16)πιέζατε (16)πιέζεις (15)πιέζετε (16)πιέζομε (18)πιέζουν (17)πιέσαμε (9)πιέσανε (7)πιέσατε (7)πιέσεις (6)πιέσετε (7)πιέσεων (9)πιέσεως (8)πιέσομε (9)πιέσουν (8)πιανόλα (9)πιαστεί (7)πιατάκι (8)πιατέλα (9)πιατέλο (9)πιατικά (8)πιατικό (8)πιγούνι (10)πιδάκων (13)πιδέξια (19)πιδέξιε (19)πιδέξιο (19)πιερίας (7)πιερικό (9)πιερότε (8)πιερότο (8)πιεσθεί (16)πιεστές (6)πιεστής (6)πιεστεί (7)πιεστοί (7)πιεστού (7)πιεστόν (7)πιεστός (6)πιεστών (7)πιζάμες (17)πιθάρια (17)πιθήκου (18)πιθήκων (19)πιθαμές (17)πιθαμής (17)πιθαμών (18)πιθανές (15)πιθανής (15)πιθανοί (16)πιθανού (16)πιθανόν (16)πιθανός (15)πιθανών (16)πιθανώς (15)πιθαράς (16)πικάρει (9)πικέδες (10)πικέδων (13)πικέρμι (11)πικέτου (9)πικέτων (10)πικράδα (12)πικράνω (11)πικρίας (8)πικρίες (8)πικρίζω (20)πικρίλα (11)πικρίσω (11)πικραθώ (18)πικρικά (10)πικρικέ (10)πικρική (10)πικρικό (10)πικριών (9)πικρούς (8)πιλάτος (8)πιλάτου (10)πιλάφια (16)πιλοτές (8)πιλοτής (8)πιλοτών (9)πιλότοι (9)πιλότος (8)πιλότου (10)πιλότων (11)πινάκας (7)πινάκες (7)πινάκια (8)πινάκιο (8)πινάκων (10)πινέζας (15)πινέζες (15)πινέλου (10)πινέλων (11)πινεζών (16)πινελιά (9)πινόκιο (8)πιονιού (7)πιονιών (7)πιοτιού (7)πιοτιών (7)πιπέρια (9)πιπίζει (17)πιπίλας (9)πιπίλες (9)πιπίνια (8)πιπίνος (7)πιπίσει (8)πιπίστε (8)πιπεριά (9)πιπιζών (17)πιρογών (11)πιρούνι (8)πιρόγας (10)πιρόγες (10)πισάτης (6)πισάτις (6)πισίδης (9)πισίνας (6)πισίνες (6)πισίνων (9)πισαίος (6)πισιδία (10)πισινές (6)πισινής (6)πισινοί (7)πισινού (7)πισινός (6)πισινών (7)πισσωθώ (18)πισσωτά (9)πισσωτέ (9)πισσωτή (9)πισσωτό (9)πισσώδη (10)πισσώνω (9)πισσώσω (9)πιστάκη (8)πιστέψω (18)πιστεύω (9)πιστικέ (8)πιστικό (8)πιστολά (9)πιστούς (6)πιστωθώ (18)πιστωτή (9)πιστόλα (9)πιστόλι (9)πιστόνι (7)πιστώνω (9)πιστώσω (9)πιτζάμα (18)πιτθεύς (15)πιτσίλα (9)πιτσιλά (9)πιτσιλώ (9)πιωμένη (11)πιόσιμο (9)πιότερα (8)πιότερε (8)πιότερη (8)πιότερο (8)πλάγιας (11)πλάγιες (11)πλάγιοι (12)πλάγιον (12)πλάγιος (11)πλάγιου (13)πλάγιων (14)πλάθαμε (20)πλάθανε (18)πλάθατε (18)πλάθεις (17)πλάθετε (18)πλάθομε (20)πλάθουν (19)πλάκερε (11)πλάκερη (11)πλάκερο (11)πλάκωμα (14)πλάκωνα (12)πλάκωνε (12)πλάκωσα (12)πλάκωσε (12)πλάκωση (12)πλάναγα (12)πλάναγε (12)πλάνεμα (11)πλάνευα (10)πλάνευε (10)πλάνεψα (18)πλάνεψε (18)πλάνησα (9)πλάνησε (9)πλάνιζα (18)πλάνιζε (18)πλάνισα (9)πλάνισε (9)πλάνους (9)πλάσαμε (11)πλάσανε (9)πλάσαρα (10)πλάσαρε (10)πλάσατε (9)πλάσεις (8)πλάσετε (9)πλάσεως (10)πλάσιμο (11)πλάσομε (11)πλάσουν (10)πλάστες (8)πλάστης (8)πλάταια (9)πλάτανε (9)πλάτανο (9)πλάτεμα (11)πλάτους (9)πλάτυνα (10)πλάτυνε (10)πλάτωμα (13)πλάτωνα (11)πλέθρον (19)πλέθρου (20)πλέθρων (21)πλέκαμε (12)πλέκανε (10)πλέκατε (10)πλέκεις (9)πλέκετε (10)πλέκομε (12)πλέκουν (11)πλέκτες (9)πλέκτης (9)πλέμπας (11)πλέμπες (11)πλέναμε (11)πλένανε (9)πλένατε (9)πλένεις (8)πλένετε (9)πλένομε (11)πλένουν (10)πλέξαμε (20)πλέξανε (18)πλέξατε (18)πλέξεις (17)πλέξετε (18)πλέξεως (19)πλέξιμο (20)πλέξομε (20)πλέξουν (19)πλέουμε (12)πλέουνε (10)πλέριας (9)πλέριες (9)πλέριοι (10)πλέριος (9)πλέριου (11)πλέριων (12)πλέρωνα (12)πλέρωνε (12)πλέρωσα (12)πλέρωσε (12)πλέσσας (8)πλέχτης (15)πλέχτρα (17)πλήγηκα (13)πλήγηκε (13)πλήγωμα (16)πλήγωνα (14)πλήγωνε (14)πλήγωσα (14)πλήγωσε (14)πλήθεμα (20)πλήθιας (17)πλήθιες (17)πλήθιοι (18)πλήθιος (17)πλήθιου (19)πλήθιων (20)πλήθους (18)πλήθυνα (19)πλήθυνε (19)πλήκτρα (11)πλήκτρο (11)πλήξαμε (20)πλήξανε (18)πλήξατε (18)πλήξεις (17)πλήξετε (18)πλήξεως (19)πλήξομε (20)πλήξουν (19)πλήρεις (9)πλήρους (10)πλήρωμά (13)πλήρωμα (14)πλήρωνα (12)πλήρωνε (12)πλήρωσή (11)πλήρωσα (12)πλήρωσε (12)πλήρωση (12)πλήττει (9)πλήττον (9)πλήττων (11)πλίθινα (18)πλίθινε (18)πλίθινη (18)πλίθινο (18)πλίθρας (18)πλίθρες (18)πλίμουθ (21)πλίνθοι (18)πλίνθος (17)πλίνθου (19)πλίνθων (20)πλίνιος (8)πλίσαρα (10)πλίσαρε (10)πλαίσιά (8)πλαίσια (9)πλαίσιο (9)πλαίσιό (8)πλαγίας (11)πλαγίου (13)πλαγίων (14)πλαγίως (13)πλαγιάς (11)πλαγιές (11)πλαγινά (12)πλαγινέ (12)πλαγινή (12)πλαγινό (12)πλαγιών (12)πλαδαρά (13)πλαδαρέ (13)πλαδαρή (13)πλαδαρό (13)πλακάκι (11)πλακάτο (10)πλακέτα (10)πλακωθώ (21)πλακωτά (12)πλακωτέ (12)πλακωτή (12)πλακωτό (12)πλακώδη (13)πλακώνω (12)πλακώσω (12)πλανάει (9)πλανάμε (11)πλανάρω (12)πλανάτε (9)πλανέψω (20)πλανήσω (11)πλανήτη (9)πλανίδι (12)πλανίζω (20)πλανίσω (11)πλανερά (10)πλανερέ (10)πλανερή (10)πλανερό (10)πλανεύω (11)πλανηθώ (18)πλανούν (9)πλασάρω (12)πλαστές (8)πλαστής (8)πλαστεί (9)πλαστοί (9)πλαστού (9)πλαστός (8)πλαστών (9)πλατάνι (9)πλατέες (8)πλατέων (11)πλατίνα (9)πλαταγή (12)πλατεία (9)πλατιάς (8)πλατιές (8)πλατιοί (9)πλατιών (9)πλατύνω (11)πλαϊνές (7)πλαϊνής (7)πλαϊνοί (8)πλαϊνού (8)πλαϊνός (7)πλαϊνών (8)πλαύτος (8)πλαύτου (10)πλείστα (9)πλείστε (9)πλείστη (9)πλείστο (9)πλειάδα (12)πλειόνη (9)πλεκτές (9)πλεκτής (9)πλεκτοί (10)πλεκτού (10)πλεκτός (9)πλεκτών (10)πλεμάτι (11)πλεμόνι (11)πλεξάνα (18)πλεξίδα (21)πλεούσα (9)πλερέζα (19)πλερωθώ (21)πλερωμή (14)πλερώνω (12)πλερώσω (12)πλευράς (10)πλευρές (10)πλευρίς (10)πλευρού (11)πλευρόν (11)πλευρών (11)πλευστά (10)πλευστέ (10)πλευστή (10)πλευστό (10)πλεχθεί (25)πλεχτές (15)πλεχτής (15)πλεχτεί (16)πλεχτοί (16)πλεχτού (16)πλεχτός (15)πλεχτών (16)πλεύσει (9)πλεύσης (8)πλεύσις (8)πλεύστε (9)πληβεία (16)πληβείε (16)πληβείο (16)πληγείς (11)πληγούν (12)πληγωθώ (23)πληγώνω (14)πληγώσω (14)πληθύνω (20)πληθώρα (19)πληροίς (9)πληρούν (10)πληρωθώ (21)πληρωμή (14)πληρωτή (12)πληρώνω (12)πληρώσω (12)πλησίον (9)πληχτεί (16)πλιθιού (18)πλιθιών (18)πλισάρω (12)πλοέστι (9)πλοηγία (12)πλοηγίς (11)πλοηγεί (12)πλοηγοί (12)πλοηγού (12)πλοηγός (11)πλοηγών (12)πλοκάμι (12)πλουμιά (12)πλουτών (10)πλοϊκές (8)πλοϊκής (8)πλοϊκοί (9)πλοϊκού (9)πλοϊκός (8)πλοϊκών (9)πλούσια (9)πλούσιε (9)πλούσιο (9)πλούτος (8)πλούτου (10)πλούτων (11)πλυθείς (18)πλυθούν (19)πλυμένα (12)πλυμένο (12)πλυντών (10)πλωθειά (20)πλωμάρι (14)πλωρίζω (23)πλωρίσω (14)πλωρίτη (12)πλωριοί (12)πλωριού (12)πλωριός (11)πλωριών (12)πλωτήρα (12)πλωτικά (12)πλωτικέ (12)πλωτική (12)πλωτικό (12)πλωτούς (10)πλόιμες (10)πλόιμης (10)πλόιμοι (11)πλόιμος (10)πλόιμου (12)πλόιμων (13)πλόκαμε (12)πλόκαμο (12)πλύθηκα (19)πλύθηκε (19)πλύματα (11)πλύναμε (11)πλύνανε (9)πλύνατε (9)πλύνεις (8)πλύνετε (9)πλύνομε (11)πλύνουν (10)πλύντες (8)πλύντης (8)πλύσεις (8)πλύσεως (10)πλύσιμο (11)πλύσιμό (10)πλύστρα (10)πλώριζα (19)πλώριζε (19)πλώρισα (10)πλώρισε (10)πνίγαμε (12)πνίγανε (10)πνίγατε (10)πνίγεις (9)πνίγετε (10)πνίγηκα (11)πνίγηκε (11)πνίγομε (12)πνίγουν (11)πνίγους (10)πνίξαμε (18)πνίξανε (16)πνίξατε (16)πνίξεις (15)πνίξετε (16)πνίξιμο (18)πνίξομε (18)πνίξουν (17)πνίχτες (13)πνίχτης (13)πνευστά (8)πνευστέ (8)πνευστή (8)πνευστό (8)πνιγείς (9)πνιγερή (11)πνιγηρά (11)πνιγηρέ (11)πνιγηρή (11)πνιγηρό (11)πνιγμοί (12)πνιγμού (12)πνιγμός (11)πνιγμών (12)πνιγούν (10)πνιχτές (13)πνιχτής (13)πνιχτοί (14)πνιχτού (14)πνιχτός (13)πνιχτών (14)ποίησαν (7)ποίησες (6)ποίησης (6)ποίησις (6)ποίκιλα (10)ποίκιλε (10)ποίμανα (9)ποίμανε (9)ποίμνες (8)ποίμνης (8)ποίμνιά (8)ποίμνια (9)ποίμνιο (9)ποίμνιό (8)πογκρόμ (14)ποδάγρα (14)ποδάρας (10)ποδάργη (14)ποδάρια (11)ποδήρες (10)ποδήρης (10)ποδίσκε (11)ποδίσκο (11)ποδίτσα (10)ποδαράς (10)ποδαρού (11)ποδεσιά (10)ποδηρών (11)ποδιαία (10)ποδιαίε (10)ποδιαίο (10)ποδικές (10)ποδικής (10)ποδικοί (11)ποδικού (11)ποδικός (10)ποδικών (11)ποδότης (9)ποζάρει (17)ποζάτες (15)ποζάτης (15)ποζάτοι (16)ποζάτος (15)ποζάτου (17)ποζάτων (18)ποθήσει (16)ποθήστε (16)ποθείτε (16)ποθεινά (16)ποθεινέ (16)ποθεινή (16)ποθεινό (16)ποθερές (16)ποθερής (16)ποθεροί (17)ποθερού (17)ποθερός (16)ποθερών (17)ποθητές (15)ποθητής (15)ποθητοί (16)ποθητού (16)ποθητός (15)ποθητών (16)ποθούλα (18)ποθούμε (18)ποθούσα (16)ποθούσε (16)ποιήσει (7)ποιήσου (8)ποιήστε (7)ποιανού (7)ποιείτε (7)ποιηθεί (16)ποιητές (6)ποιητής (6)ποιητών (7)ποικίλα (10)ποικίλε (10)ποικίλη (10)ποικίλο (10)ποικίλω (12)ποιμάνω (11)ποιμένα (9)ποιμνών (9)ποινικά (8)ποινικέ (8)ποινική (8)ποινικό (8)ποιούμε (9)ποιούσα (7)ποιούσε (7)ποιότης (6)ποκάρια (9)πολέμης (10)πολέμια (11)πολέμιε (11)πολέμιο (11)πολέμιό (10)πολέμου (12)πολέμων (13)πολίτες (8)πολίτης (8)πολίτις (8)πολίτου (10)πολίχνη (16)πολίωση (11)πολεμάν (11)πολεμάς (10)πολεμάω (13)πολικές (9)πολικής (9)πολικοί (10)πολικού (10)πολικός (9)πολικών (10)πολιτών (9)πολλίων (13)πολλοίς (10)πολλούς (10)πολτάβα (16)πολτούς (8)πολτώδη (12)πολυετή (10)πολυλάς (11)πολυφυή (18)πολφικά (17)πολφικέ (17)πολφική (17)πολφικό (17)πολφούς (15)πολωθεί (20)πολωνία (11)πολωνός (10)πολωνών (11)πολωτές (10)πολωτής (10)πολωτών (11)πολύβιο (16)πολύβοο (16)πολύηχα (16)πολύηχε (16)πολύηχη (16)πολύηχο (16)πολύθεα (18)πολύθεε (18)πολύθεη (18)πολύθεο (18)πολύωρα (12)πολύωρε (12)πολύωρη (12)πολύωρο (12)πολώνει (9)πολώνια (9)πολώνιο (9)πολώσει (9)πολώσου (10)πολώστε (9)πομάδας (11)πομάδες (11)πομάδων (14)πομάκοι (10)πομάκων (12)πομπέψω (21)πομπήιο (10)πομπεύω (12)πομπηία (10)πομπικά (11)πομπικέ (11)πομπική (11)πομπικό (11)πομπούς (9)πομπώδη (13)πομφούς (15)πομφώδη (19)πομόρια (10)πονάκια (8)πονέσει (7)πονέστε (7)πονηρές (7)πονηρής (7)πονηρία (8)πονηριά (8)πονηροί (8)πονηρού (8)πονηρός (7)πονηρών (8)πονούμε (9)πονούνε (7)πονούσα (7)πονούσε (7)πονσελέ (9)ποντάρω (10)ποντίζω (18)ποντίκι (8)ποντίου (8)ποντίσω (9)ποντίων (9)ποντικά (8)ποντικέ (8)ποντική (8)ποντικό (8)ποπκόρν (10)ποπλίνα (10)ποππαία (9)πορίζει (17)πορίσει (8)πορίσου (9)πορίστε (8)πορδίζω (22)πορδίσω (13)πορδαλά (13)πορείας (7)πορείες (7)πορειών (8)πορθάων (19)πορθητή (17)πορθμέα (19)πορθμοί (19)πορθμού (19)πορθμός (18)πορθμών (19)πορισμέ (10)πορισμό (10)ποριστώ (8)πορνεία (8)πορνείο (8)πορνεύω (10)πορνικά (9)πορνικέ (9)πορνική (9)πορνικό (9)πορτάκι (9)πορτάρη (9)πορτέλο (10)πορφυρά (17)πορφυρέ (17)πορφυρή (17)πορφυρό (17)πορφύρα (16)πορωδών (13)πορώδες (10)πορώδης (10)ποσάκις (7)ποσίμου (10)ποσοστά (7)ποσοστό (7)ποσότης (6)ποτάκια (8)ποτάμια (9)ποτάμιε (9)ποτάμιο (9)ποτάσας (6)ποτάσες (6)ποτήρια (8)ποτίζει (16)ποτίσει (7)ποτίσου (8)ποτίστε (7)ποταμιά (9)ποταμοί (9)ποταμού (9)ποταμόν (9)ποταμός (8)ποταμών (9)ποταπές (7)ποταπής (7)ποταποί (8)ποταπού (8)ποταπός (7)ποταπών (8)ποταπώς (7)ποτηριά (8)ποτιστή (7)ποτιστώ (7)πουέντε (8)πουατιέ (8)πουγγιά (14)πουγκιά (12)πουδρών (12)πουθενά (17)πουλάδα (13)πουλάει (10)πουλάκι (11)πουλάμε (12)πουλάνε (10)πουλάρα (11)πουλάρι (11)πουλάτε (10)πουλένκ (11)πουλήσω (12)πουληθώ (19)πουλητή (10)πουλιού (10)πουλιών (10)πουλούν (10)πουμώνω (12)πουνάκα (9)πουράκι (10)πουριού (9)πουριών (9)πουρνού (9)πουρνών (9)πουρσέλ (11)πουσιού (8)πουσιών (8)πουστιά (8)πουτάνα (8)πούδρας (10)πούδρες (10)πούλαγα (12)πούλαγε (12)πούλημα (11)πούλησα (9)πούλησε (9)πούληση (9)πούλιας (8)πούλιες (8)πούλιος (8)πούλμαν (11)πούντας (6)πούντες (6)πούντρα (8)πούρους (8)πούσκιν (8)πούστης (6)πούστρα (8)πούτσας (6)πούτσες (6)πούτσοι (7)πούτσος (6)πούτσου (8)πούτσων (9)ποώδεις (9)ποώδους (10)πράκτωρ (12)πράματα (10)πράξαμε (19)πράξεις (16)πράξετε (17)πράξεων (19)πράξεως (18)πράξεών (16)πράξεώς (15)πράξουν (18)πράσινα (8)πράσινε (8)πράσινη (8)πράσινο (8)πράσινό (7)πράτιγο (11)πράττει (8)πράυναν (9)πράυνες (8)πράυνση (9)πρέβεζα (24)πρέλογκ (14)πρέμνον (10)πρέμνων (12)πρέσαρα (9)πρέσαρε (9)πρέσβης (14)πρέσβων (17)πρήζαμε (19)πρήζανε (17)πρήζατε (17)πρήζεις (16)πρήζετε (17)πρήζομε (19)πρήζουν (18)πρήξαμε (19)πρήξανε (17)πρήξατε (17)πρήξεις (16)πρήξετε (17)πρήξιμο (19)πρήξομε (19)πρήξουν (18)πρίαμος (9)πρίαμου (11)πρίαπος (8)πρίμους (10)πρίνους (8)πρίσκος (8)πρίσλεϊ (9)πραΰνει (8)πρακτέο (9)πραλίνα (10)πρανείς (7)πρανούς (7)πραξίας (16)πρασιάς (7)πρασιές (7)πρασιαί (8)πρασιών (8)πρατίνο (8)πραότης (7)πρεβάζι (24)πρεζάρω (20)πρεζόνι (17)πρεκιού (9)πρεκιών (9)πρεμετή (10)πρεσάρω (11)πρεστίζ (17)πρηνείς (7)πρηνούς (7)πρησθεί (17)πρηστεί (8)πριάμου (11)πριμάτε (10)πριμάτο (10)πρινάρι (9)πριντόμ (10)πριντόν (8)πριόνια (8)προάγει (11)προάξου (18)προέβην (15)προέλκω (13)προέχει (15)προέχον (15)προέχων (17)προήλθα (19)προήλθε (19)προήπια (9)προήρθε (18)προήχθη (24)προίκας (8)προίκες (8)προίτος (7)προίτου (9)προασκώ (9)προαχθώ (24)προβάλω (19)προβάρω (18)προβείς (14)προβιάς (14)προβιές (14)προβιών (15)προβολή (17)προβούν (15)προγκάω (14)προγκών (12)προγονέ (11)προγονή (11)προγονό (11)προγόνι (11)προδίδω (16)προδίνω (13)προδότη (11)προδώσω (13)προείδα (11)προείδε (11)προείπα (9)προείπε (9)προείχε (15)προεστέ (8)προεστό (8)προζύμι (19)προθήκη (18)προικιά (9)προικιό (9)προικώα (9)προικώε (9)προικών (9)προικώο (9)προκάκι (10)προκάνω (11)προκαλώ (11)προκοπή (10)προκόβω (18)προκόπη (10)προλάβω (19)προλέγω (15)προμήνα (10)προμαχώ (17)προμηνά (10)προμηνώ (10)προνεύω (10)προνοεί (8)προξενώ (17)προολκή (11)προπάρω (12)προπέλα (11)προπέτη (9)προπήρα (10)προπήρε (10)προπίνω (11)προπετή (9)προπονώ (9)προπωλώ (13)προσάγω (13)προσέξω (19)προσέτι (8)προσέχω (17)προσήγε (11)προσεχή (15)προσηνή (8)προσιτά (8)προσιτέ (8)προσιτή (8)προσιτό (8)προσοχή (15)προσπέρ (10)προστώα (8)προστώο (8)προσφάι (15)προσφυή (16)προσόψι (17)προτάξω (19)προτέρα (9)προτίμα (10)προτιμά (10)προτιμώ (10)προτομή (10)προτσές (7)προφέρω (18)προφήτη (15)προφανή (15)προφορά (16)προχθές (23)προχτές (14)προχωρά (18)προχωρώ (18)προχώρα (16)προωθεί (19)προόδου (12)προόδων (13)προύθος (16)προύθου (18)προύσας (7)προύσσα (8)προώλης (9)προώρου (10)προώρων (11)πρυμιάς (10)πρυμιές (10)πρυμιοί (11)πρυμιού (11)πρυμιός (10)πρυμιών (11)πρυμνών (11)πρωίμου (13)πρωίμων (14)πρωιμιά (12)πρωινές (9)πρωινής (9)πρωινοί (10)πρωινού (10)πρωινός (9)πρωινών (10)πρωκτοί (11)πρωκτού (11)πρωκτός (10)πρωκτών (11)πρωραία (11)πρωραίε (11)πρωραίο (11)πρωρεύς (10)πρωσίας (9)πρωσικά (11)πρωσικέ (11)πρωσική (11)πρωσικό (11)πρωτάκι (11)πρωτάρα (11)πρωτάρη (11)πρωτάτα (10)πρωτάτο (10)πρωτεία (10)πρωτείο (10)πρωτεύς (9)πρωτεύω (12)πρωτιάς (9)πρωτιές (9)πρωτινά (10)πρωτινέ (10)πρωτινή (10)πρωτινό (10)πρωτιών (10)πρωτόπα (11)πρόβαλα (17)πρόβαλε (17)πρόβαρα (16)πρόβαρε (16)πρόβατά (14)πρόβατα (15)πρόβατο (15)πρόβεια (15)πρόβειε (15)πρόβειο (15)πρόβολε (17)πρόβολο (17)πρόγαμα (13)πρόγαμε (13)πρόγαμη (13)πρόγαμο (13)πρόγκας (11)πρόγκες (11)πρόγονε (11)πρόγονο (11)πρόγονό (10)πρόδηλα (13)πρόδηλε (13)πρόδηλη (13)πρόδηλο (13)πρόδιδα (14)πρόδιδε (14)πρόδομε (13)πρόδομο (13)πρόδωσα (13)πρόδωσε (13)πρόεδρε (12)πρόεδρο (12)πρόεδρό (11)πρόθεμα (19)πρόθεσή (16)πρόθεση (17)πρόθημα (19)πρόθυμα (20)πρόθυμε (20)πρόθυμη (20)πρόθυμο (20)πρόθυρα (19)πρόθυρο (19)πρόκανα (9)πρόκανε (9)πρόκλος (10)πρόκνης (8)πρόκοψα (18)πρόκοψε (18)πρόκυψη (19)πρόλαβα (17)πρόλαβε (17)πρόλεγε (13)πρόληψή (18)πρόληψη (19)πρόλοβε (17)πρόλοβο (17)πρόλογε (13)πρόλογο (13)πρόλογό (12)πρόμαχε (17)πρόμαχο (17)πρόναοι (8)πρόναος (7)πρόναου (9)πρόννοι (8)πρόνοια (8)πρόξενε (17)πρόξενο (17)πρόξενό (16)πρόοδοι (11)πρόοδος (10)πρόοδός (9)πρόπολη (11)πρόποση (9)πρόπυλα (12)πρόπυλο (12)πρόσεξα (17)πρόσεξε (17)πρόσεχα (15)πρόσεχε (15)πρόσηβα (15)πρόσηβε (15)πρόσηβη (15)πρόσηβο (15)πρόσημά (9)πρόσημα (10)πρόσημο (10)πρόσημό (9)πρόσθεν (17)πρόσθια (17)πρόσθιε (17)πρόσθιο (17)πρόσοδο (11)πρόσοψή (16)πρόσοψη (17)πρόσωπά (10)πρόσωπα (11)πρόσωπο (11)πρόσωπό (10)πρόταξή (16)πρόταξα (17)πρόταξε (17)πρόταξη (17)πρότασή (7)πρόταση (8)πρότερα (9)πρότερε (9)πρότερη (9)πρότερο (9)πρότονε (8)πρότυπά (9)πρότυπή (9)πρότυπα (10)πρότυπε (10)πρότυπη (10)πρότυπο (10)πρότυπό (9)πρόφαση (15)πρόφερα (16)πρόφερε (16)πρόχωμα (19)πρόωρες (10)πρόωρης (10)πρόωροι (11)πρόωρος (10)πρόωρου (12)πρόωρων (13)πρόωσης (9)πρόωσις (9)πρύμνες (9)πρύμνης (9)πρύτανή (7)πρύτανη (8)πρώιμες (9)πρώιμης (9)πρώιμοι (10)πρώιμος (9)πρώιμου (11)πρώιμων (12)πρώσους (8)πρώτους (8)πτέρναν (8)πτέρνας (7)πτέρνες (7)πτέρυγα (12)πτέρωμα (12)πτήσεις (6)πτήσεων (9)πτήσεως (8)πτήσεών (6)πταίσμα (9)πταρμοί (10)πταρμού (10)πταρμός (9)πταρμών (10)πτελέας (8)πτελέες (8)πτερνών (8)πτερωτά (10)πτερωτέ (10)πτερωτή (10)πτερωτό (10)πτερώνω (10)πτητικά (8)πτητικέ (8)πτητική (8)πτητικό (8)πτιλώδη (12)πτοήσει (7)πτοήσου (8)πτοήστε (7)πτοείτε (7)πτοηθεί (16)πτοούμε (9)πτοούσα (7)πτοούσε (7)πτυέλου (11)πτυέλων (12)πτυκτές (8)πτυκτής (8)πτυκτοί (9)πτυκτού (9)πτυκτός (8)πτυκτών (9)πτυσμός (9)πτυχίον (15)πτυχίου (16)πτυχίων (17)πτυχωθώ (26)πτυχωτά (17)πτυχωτέ (17)πτυχωτή (17)πτυχωτό (17)πτυχώνω (17)πτυχώσω (17)πτυόταν (8)πτωτικά (10)πτωτικέ (10)πτωτική (10)πτωτικό (10)πτωχεία (16)πτωχεύω (18)πτωχικά (17)πτωχικέ (17)πτωχική (17)πτωχικό (17)πτωχούς (15)πτωχύνω (18)πτόησαν (7)πτόησες (6)πτύελον (9)πτύεσαι (7)πτύεστε (7)πτύεται (7)πτύομαι (9)πτύουμε (10)πτύσαμε (9)πτύσατε (7)πτύσεις (6)πτύσετε (7)πτύσουν (8)πτύχωνα (16)πτύχωνε (16)πτύχωσα (16)πτύχωσε (16)πτύχωση (16)πτώματα (9)πτώσεις (6)πτώσεων (9)πτώσεως (8)πτώσεώς (5)πυέλους (10)πυαιμία (10)πυγαίας (10)πυγαίες (10)πυγαίοι (11)πυγαίος (10)πυγαίου (12)πυγαίων (13)πυγμάχε (20)πυγμάχο (20)πυγμαία (13)πυγμαίε (13)πυγμαίο (13)πυγμαχώ (20)πυελικά (11)πυελικέ (11)πυελική (11)πυελικό (11)πυθικές (17)πυθικής (17)πυθικοί (18)πυθικού (18)πυθικός (17)πυθικών (18)πυθμένα (19)πυθώνων (19)πυκνούς (8)πυκνωθώ (20)πυκνωτή (11)πυκνώνω (11)πυκνώσω (11)πυλάδης (12)πυλήνωρ (13)πυλαίας (9)πυλαίες (9)πυλαίοι (10)πυλαίος (9)πυλαίου (11)πυλαίων (12)πυλωροί (13)πυλωρού (13)πυλωρός (12)πυλωρών (13)πυλωτές (11)πυλωτής (11)πυλώνας (9)πυλώνες (9)πυλώνων (12)πυξάρια (18)πυξίδας (19)πυξίδες (19)πυξίδων (22)πυορροώ (10)πυουρία (10)πυράγρα (13)πυράδας (11)πυράδες (11)πυρέσσω (11)πυρέτιο (9)πυρήνας (8)πυρήνες (8)πυρήνης (8)πυρήνων (11)πυρίαμα (11)πυρίτες (8)πυρίτης (8)πυρίτια (9)πυρίτιο (9)πυργιού (12)πυργιών (12)πυργωθώ (23)πυργωτά (14)πυργωτέ (14)πυργωτή (14)πυργωτό (14)πυργώνω (14)πυργώσω (14)πυρείον (9)πυρείων (11)πυρετοί (9)πυρετού (9)πυρετός (8)πυρετών (9)πυριτών (9)πυρκαϊά (9)πυρπολώ (12)πυρρούς (9)πυρσούς (8)πυρφόρα (17)πυρφόρε (17)πυρφόρο (17)πυρωδών (14)πυρωθεί (20)πυρώδες (11)πυρώδης (11)πυρώνει (9)πυρώσει (9)πυρώσου (10)πυρώστε (9)πυτζάμα (19)πυώδεις (10)πυώδους (11)πωγώνων (14)πωλήσει (11)πωλήσου (12)πωλείτε (11)πωλείτο (11)πωληθέν (20)πωληθεί (20)πωλητές (10)πωλητής (10)πωλητού (11)πωλητών (11)πωλούμε (13)πωλούσα (11)πωλούσε (11)πωμάτων (13)πωρωθεί (21)πωρώνει (10)πωρώσει (10)πωρώσου (11)πωρώστε (10)πόζαραν (17)πόζαρες (16)πόθησαν (16)πόθησες (15)πόιντερ (8)πόκεμον (10)πόλεμοι (11)πόλεμον (11)πόλεμος (10)πόλεμου (12)πόλεμων (13)πόλινγκ (13)πόλυβος (16)πόλυβου (18)πόλωναν (11)πόλωνες (10)πόλωσαν (11)πόλωσες (10)πόλωσης (10)πόλωσις (10)πόμολου (12)πόμολων (13)πόμπευα (11)πόμπευε (11)πόμπεψα (19)πόμπεψε (19)πόναγαν (10)πόναγες (9)πόνεσαν (7)πόνεσες (6)πόνεσης (6)πόνταρα (8)πόνταρε (8)πόντιας (6)πόντιες (6)πόντιζα (16)πόντιζε (16)πόντιοι (7)πόντιος (6)πόντιου (8)πόντισα (7)πόντισε (7)πόντιση (7)πόντιων (9)πόντους (7)πόπλιος (9)πόπολου (11)πόπολων (12)πόρδιζα (20)πόρδιζε (20)πόρδισα (11)πόρδισε (11)πόριζαν (17)πόριζες (16)πόρισαν (8)πόρισες (7)πόρισμά (9)πόρισμα (10)πόρκιος (8)πόρνους (8)πόσιμες (8)πόσιμης (8)πόσιμοι (9)πόσιμος (8)πόσιμου (10)πόσιμων (11)πότιζαν (16)πότιζες (15)πότισαν (7)πότισες (6)πότισμά (8)πότισμα (9)πύθιους (16)πύθωνας (17)πύθωνες (17)πύκνωμα (12)πύκνωνα (10)πύκνωνε (10)πύκνωσα (10)πύκνωσε (10)πύκνωση (10)πύξινες (15)πύξινης (15)πύξινοι (16)πύξινος (15)πύξινου (17)πύξινων (18)πύραυλε (11)πύραυλο (11)πύραυλό (10)πύραυνα (9)πύραυνο (9)πύργιος (10)πύργους (11)πύργωνα (13)πύργωνε (13)πύργωσα (13)πύργωσε (13)πύρινες (7)πύρινης (7)πύρινοι (8)πύρινος (7)πύρινου (9)πύρινων (10)πύρρεια (9)πύρρειο (9)πύρρωνα (11)πύρωναν (10)πύρωνες (9)πύρωσαν (10)πύρωσες (9)πύρωσης (9)πύρωσις (9)πώγωνας (11)πώγωνες (11)πώλησής (7)πώλησαν (9)πώλησες (8)πώλησης (8)πώλησις (8)πώματος (8)πώρινες (7)πώρινης (7)πώρινοι (8)πώρινος (7)πώρινου (9)πώρινων (10)πώρωναν (10)πώρωνες (9)πώρωσαν (10)πώρωσες (9)πώρωσης (9)πώρωσις (9)